BOLONDOS SZÍNEK MAKE-UP játék a CATHERINE ARLEY színeivel

JÁTÉK- ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

" BOLONDOS SZÍNEK MAKE-UP játék a CATHERINE ARLEY színeivel "

elnevezésű FACEBOOK és Instagram nyereményjáték részvételi feltételei, játék- és adatvédelmi szabályzata

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

 

Játékszabályzat:

 1. Nyereményjáték szervezője:

STELLA Kereskedelmi és Ipari Zártkörű Részvénytársaság (továbbiakban Szervező)
adószám: 12316539242
cégjegyzékszám: 01 10 043634
cím: 1142 Budapest, Szőnyi út 41.
web cím: www.stellazrt.hu

 1. A Játékban részt vevő személyek – és a részvétel feltételei

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött belföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező állampolgár, aki a játék időtartama alatt megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét, születési idejét, telefonszámát az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint kezelje, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az összes social media felületén közzétegye a nyertesek teljes neveit és adott esetben, beküldött fotóját.

A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban az Instagrammal, az Instagram nem támogatja azt. A Játékban résztvevők nem az Instagram számára szolgáltatnak információkat. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, arról a Játék teljes időtartama alatt (3. pont) lehetőség van a leiratkozásra. A részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk.8:1 § (1) bekezdése).


A Játék rövid leírása:

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 • Készíteni kell egy sminket,
 • Az elkészült sminkről készíteni kell egy jó minőségű fotót ( túl sok filter használata kizáró ok)
 • Az elkészült képet a résztvevő feltölti saját Instagram és Facebook sztorijába, megjelölve a Szervező oldalait: Catherine Arley Hungary és a Stella Zrt.
 • A játékban való részvételhez az elkészül sminkről a képet el kell küldeni e-mailben is, melynek tartalmaznia kell a Résztvevő elérhetőségeit, hogy a Szervező fel tudja venni a kapcsolatot vele.
 • Kedvelni kell a Nyeremény játék képet, az oldalak bekövetése nem feltétel
 • A nyeremény játék megosztása nem feltétel, de a Szervező megköszöni, amennyiben megosztásra kerül.

 

 1. Játék időtartama                                                                                                                                                            
  2021. április 1.  8.00-kor indul a játék és 2021. április 12. 12.00-kor zárul. A lezárást követően beérkező képek a sorsolásban nem vesznek részt.

 

 1. Sorsolás és Eredmény hirdetés

2 fő nyertest választ ki a Stella Zrt. által kijelölt kozmetikus-és sminkmester.

Az eredmény hirdetésre: 2021. április 14. 16 órakor kerül sor.

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel a játékosok a jelen Játékszabályzatot elfogadják, melyet a nyertes személyes adatai megadásakor megerősít. Minden résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben ő kerül kisorsolásra, a Szervezők az Instagram és/vagy Facebook fiókjának a nevét megjelölhetik a saját Instagram/Facebook fiókj posztban és storyban egyaránt.

 

 1. Nyeremények

A játék során két nyeremény kerül kisorsolásra, amely a Stella Zrt. tulajdonát képezi:

I. Catherine Arley FACE 2K SZEMHÉJPÚDER&PIROSÍTÓ PALETTA

II. Catherine Arley SZEMHÉJPÚDER paletta 20 színű

A nyereményjátékkal kapcsolatos összes költség a Stella Zrt-t terheli (pl.: postaköltség).
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is.
Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 1. A nyeremény átvétele

A nyertes kiértesítését és a nyeremény átvételének részleteit privát e-mailen egyeztetik a nyertessel a Szervező.
A nyertes Instagram/Facebook felhasználónevét a Szervező az Instagram és Facebook oldalain közzéteszi.
Amennyiben a nyertes a megadott elérhetőségein nem érhető el 2021. április 16. 23:59-ig, a soron következő pótnyertes kerül kiértesítésre.

A Szervezők a nyeremény átvételének és felhasználásának lehetőségét az egyeztetett időpontban az értesítéstől számított egy hónapon belül és helyszíneken/módon tudják biztosítani, ez nem módosítható, így ezeknek az elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A Szervezők kizárólag a Nyereménynek Magyarország területére való kiszállítására kötelesek.

 

 1. Az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért, a Szervezők  nem vállalnak felelősséget.

 

 1. A Szervezők a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek.

 1. A nyeremény másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

 

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

 

- A Játékos, mint adatkezeléssel érintett a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatot, és ezzel nyilatkozik arról, hogy a Szervező az adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 20. § szerinti adatvédelmi tájékoztatását, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette, egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a Játékszabályzatban rögzített célból és formában kezelje, az alábbiak szerint:

- A Szervező adatkezelése az érintettek hozzájárulásán alapul (Info tv. 5.§ (1) a.).

- Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása.

- A kezelt adatok köre: a Játékos Instagram/Facebook felhasználóneve, amely alapján a sorsolás történik.

- A nyereményt a nyertesnek a kijelölt helyeken veheti át/igénybe. A nyeremény kiszállítása kizárólag Magyarország területére kérhető.

 

- A nyertes Játékos kiértesítése e-mail üzenetben történik, amelyben a kapcsolatfelvételhez szükséges további adatok megadását kérik a Szervezők.
A kapcsolatfelvételre adott válaszban a nyertes Játékosnak hozzá kell járulnia a megadott adatok adatkezeléséhez a nyeremény eljuttatása érdekében. Az így megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (kizárólag futárszolgálattal történő szállítás esetében).

- A Játékos adatait a Szervező a jelen nyereményjáték lebonyolítása során kezeli. A Szervezők az adatokat bizalmasan és csak a sorsolás lebonyolítása és a szállítás céljából kezelik, és további harmadik személynek nem adják tovább.

- Az adatkezelést a Szervező alkalmazottai, mint közös adatkezelők végzi. A személyes adatokat kizárólag a Játék lebonyolításával foglalkozó személyek kezelik szigorúan az adatkezelés céljával összefüggésben és mértékben, és a cél megvalósításához szükséges időtartamban (a nyeremény kézbesítését követő 30 napon belül).

 

 1. Egyebek

-  A hirdetésekben, illetve a nyereményjátékra felhívó posztban a nyeremény képei bizonyos helyeken csak illusztrációk.

- A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

-  Szervező fenntartja maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Instagram/facebook fiók létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

- Szervező kizárja felelősségét a weboldal és online felületek (e-mail beküldés, mobil applikációk, Instagram, Facebook) rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

- A Szervező kizárja felelősségét minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

- Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

- A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartoznak felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőlük független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

- A levelező szerver illetve applikáció által elküldött valamennyi, a Játékos által megadott Instagram vagy email címre küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

- A Szervező minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Játékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Játékban való részvétel során a különböző rendszereket.

- A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítélik meg. A módosításokról a Játékosok a Szervező Facebook és Instagram oldalán tájékozódhatnak.

- A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a játékosok számára kedvezőbbek legyenek.

 

A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban az Instagrammal vagy a Facebookkal, sem az Instagram, sem a Facebook nem támogatja azt. A Játékban résztvevők nem az Instagram és nem a Facebook számára szolgáltatnak információkat. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, arról a Játék teljes időtartama alatt (3. pont) lehetőség van a leiratkozásra. A részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat, valamint a Facebook és Instagram szabályzatainak automatikus elfogadását jelenti.

 

STELLA ZRT.

2021.04.01

 

Kövessen minket

facebook