Adatvédelem

A www.stellart.hu és a www.stellabeauty.hu weboldalak tulajdonosa és üzemeltetője a Stella Zrt. (1142 Budapest, Szőnyi út 41.)

 

Az adatkezelő neve: Stella Zrt. (a továbbiakban „Adatkezelő”)

Az adatkezelő címe: 1142 Budapest, Szőnyi út 41.

Elérhetőség, ügyfélszolgálat: (06 1) 470 5080, info@stellart.hu

Az adatkezelés megnevezése: Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az adatkezelő által üzemeltetett rendszer felhasználói esetében.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes előzetes hozzájárulása.

Adatgyűjtési szempontok, az adatgyűjtés célja:

Látogatóinknak a regisztráció és a belépés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail, stb.). Ezeket az adatokat a Stella Zrt. kizárólag az alábbi adatkezelés, adatgyűjtés céljából használja fel:

-          megrendelések teljesítése esetén a vásárló gyorsabb, egyszerűbb beazonosítása, kiszolgálása érdekében történő adatkezelés

-          a megadott adatok alapján érdeklődésének megfelelő információs anyagok, tájékoztatók, konkrét ajánlatok, akciós kiadványok küldése elektronikus úton (hírlevél, DM levél, SMS értesítő)

-          nyereményjátékokkal kapcsolatos értesítés és adatkezelés céljából

-          személyre szóló ajánlatok küldése céljából történő adatkezelés

-          szállítási és egyéb szerződések készítése céljából történő adatkezelés

-          Törzsvásárlói program vagy egyéb tagsággal kapcsolatos értesítések

-          Termékfelmérések, egyéb kérdőívek formájában megadott adatok kezelése

-          Marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának fokozására irányuló adatkezelés.

A kezelt adatok köre


A Felhasználó által választott hozzáférési szinttől függően megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név, jelszó, egyéni azonosító kód, szállítási cím, telefonos elérhetőség. A Felhasználó döntése alapján megadott látható és mások számára nem látható adatok. A rendszer használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A szerveren anonim adatok rögzítésére is sor kerül, melyek többek között a hivatkozó weboldal címe, az oldal elhagyását követően felkeresett oldal címe, valamint a regisztrálatlan látogatók IP címe. Mindeközben személyes adatok rögzítésére nem kerül sor.
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Adatkezelő mindaddig rögzíti, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését. A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

 

A személyes adatok kezelése:

A Stella Zrt. a fent említett adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át, ez alól kivételt képeznek az esetleges törvény alapján kötelező adattovábbítások. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés során a Stella Zrt. biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét továbbá biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye a Stella Zrt. – nél: Szigligeti Katalin, Dajka Zsolt, Czene Edina.

 

A Stella Zrt. adatkezelése adatvédelmi nyilvántartásba vételi eljárás hatálya alá tartozik, mely kötelezettségének a Stella Zrt. 2011. december 16-án eleget tett, az adatkezelés nyilvántartási számának kiadása folyamatban van.

 

A Stella Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról és a tőle elvárható minden olyan intézkedést megteszi, ami védi a regisztráció/belépés során megadott személyes adatokat az illetéktelen és jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől.

Az adatbázis esetleges sérülése, megsemmisülése esetén a Stella Zrt. semminemű felelősséget nem vállal az ebből eredő károkért. Nem vállal továbbá felelősséget más által szolgáltatott valós vagy valótlan adatokért.

 

A Stella Zrt. érintett megrendelésének teljesítéséhez szükséges adatait továbbíthatja kizárólag szerződött szállító és fuvarozó partnerei részére, melyről adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A Stella Zrt. külföldre adatot nem továbbít.

 

Önkéntes hozzájárulás – lemondás:

A Stella Zrt. weboldalán vagy webáruházán keresztül regisztrálók / belépők adataik megadásával önkéntesen hozzájárulnak, hogy a megadott adatokat a Stella Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésének megfelelően, a fent megnevezett célok érdekében felhasználja.

Hozzájárul továbbá, hogy a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. Törvény 6. § bekezdése alapján részére közvetlen üzletszerzés keretében hírlevél, közvetlen ajánlat küldéséhez, illetve hozzájárul adatai felhasználásához kizárólag a fent megnevezett szempontoknak megfelelően.

 

Stella Zrt. minden hírlevelében, ajánlatában biztosítja a jogot az azonnali lemondásra és a lemondás lehetőségéről tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg a Felhasználó a jelen Feltételek szerint nem kéri az adatok anonimizálását, az azonosító adatok törlését. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az Adatkezelő az adatokat.

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében addig tart, amíg a Felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, illetve személyre szabott reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a Felhasználó nem él. A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 3 évig tárolja a rendszer az adatokat.

A személyes adatok helyesbítése, törlése

Az érintett kérelmezheti a Stella Zrt.-nél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.


A törlési igényt e-mailben az stella@stellart.hu címre kell eljuttatni. A Stella Zrt. a törlési, helyesbítési vagy zárolási igény beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül javítja a Felhasználási Feltételekben törlendőként, változtatásként megjelölt az adatokat.

Törlés helyett Stella Zrt. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat a Stella Zrt. rendelkezésére áll, a személyes adatot a Stella Zrt. helyesbíti. A Stella Zrt. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, zárolásról, törlésről a Stella Zrt. minden esetben értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával automatikusan elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Fogalmak meghatározása

 

A 2011. évi CXII. tv. 3. §-a alapján:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

Érintett kijelenti, hogy a fentiekkel kapcsolatos megfelelő tájékoztatást megkapta és tudomásul veszi, hogy a hírlevél szolgáltatás elektronikus vagy postai úton bármikor lemondható.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére a Stella Zrt. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.


Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Stella Zrt. segítségét is (1142 Budapest, Szőnyi út 41.)

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Stella Zrt. munkatársát az kerdezz@stellart.hu e-mail címen.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2012. június 12-én lépett hatályba, és visszavonásig érvényes.

Kövessen minket

facebook